Lønn, timeføring, betingelser og sykdom

Arbeidstid

Det er normalt 7,5 arbeidstimer i en arbeidsdag, og lønsj er ikke betalt. Dersom du har en oppdragsgiver som betaler lønsj vil du også få betalt lønsj.

Fleksitid

Det er fleksibel arbeidstid i Apparat, såkalt fleksitid. Vår kjernetid er mellom kl 09.30 og kl 14.30, men det må sees på mer som en rettesnor enn en regel. Vi er opptatt av at alle ansatte skal være fleksible med arbeidsforholdene rundt seg. Dersom du jobber på et team hvor de fleste kommer rundt kl. 9, så anbefaler vi at en tilpasser seg dette.

Pauser

Dersom den daglige arbeidstiden er mer enn 5,5 timer har du krav på minst én pause, og er arbeidsdagen minst 8 timer har du krav på en samlet pause på minst en halv time. Disse pausene regnes som regel ikke som arbeidstid, og du skal være helt fri for arbeidsplikter når du tar pause.

Legebesøk, fysikalsk behandling og helsekontroll

Det utbetales lønn for opptil én time til disse tingene, inkl. evt. reisetid. Overskytende tid må jobbes inn.

I Apparat AS har vi frivillig bedriftshelsetjeneste gjennom Volvat. Hver enkelt kan bestille en helsekontroll her

Den er årlig, og dekkes av selskapet.

Overtid

Det er generelt forbud mot overtid i Apparat. Fleksitidsordningen gjør at du kan justere timene dine etter eget behov, eller tilpasse timene slik at det passer inn med en kunde. Det forventes stor fleksibilitet, og det gis stor fleksibilitet.

Det er adgang for å avtale overtid med den enkelte ansatte, og eventuell avspasering som følge av overtiden skal avtales eksplisitt.

I de tilfeller hvor overtid er avtalt, så beregnes overtid der hvor det er fakturert mer enn 100% ute hos kunde.

 • arbeid over 9 timer per dag gir overtid
 • arbeid over 40 timer per uke gir overtid
 • overtid kompenseres med 40% på fastlønnen
 • timelønn beregnes slik: fastlønn / 1950
 • all overtid skal avklares på forhånd
 • all bruk av avspasering skal avtales
 • overtid kan byttes i avspasering 1:1, og en skal fortsatt ha 40% overtidsbetalt
 • pålagt overtid vil aldri finne sted i Apparat med mindre en kunde krever det, og betaler for det - det utløses direkte på lønnen i så fall
 • har en under 100% fakturering hos kunde vil det aldri utløse overtid, da antas det at man har benyttet seg av fleksitidsordningen
 • provisjon kommer alltid på toppen, og gir ikke overtidsbetalt med mindre timeprisen øker ute hos kunde

Skatt og skattekort

Ditt skattekort blir hentet elektronisk. Dersom vi ikke får tak i ditt skattekort elektronisk vil vi be om et manuelt skattekort. Dersom det ikke er mulig å skaffe et skattekort er vi nødt til å trekke deg 50% i skatt for de månedene hvor du ikke har levert skattekort.

Utbetaling av lønn og feriepenger

Utbetalingsdato er den 15. hver måned. Dersom du har fastlønn er din månedslønn årslønnen din delt på 12. Har du provisjonsbasert inntekt vil du få din oppgitte % av omsetningen din sist måned utbetalt. Det vil si at dersom du er på en provisjonsmodell vil du ikke få utbetalt lønn den første måneden du er ansatt, ettersom lønn beregnes av din omsetning forrige måned.

Feriepenger utbetales 15. juni basert på ditt feriepengegrunnlag. Dette kan du se på fjorårets lønns- og trekksoppgave. I juni vil du bli trukket for 5 uker ferie. Feriepengene består av 12 % av bruttolønnen din for forrige år. Se ferieloven for mer informasjon.

Lønn

Lønn for ansatte i Media avdeling er fastlønn.

Lønnen for IT-konsulenter blir bestemt av hvilken av 3 lønnsmodeller man er på; fastlønn, eller provisjonsmodellene 40/6G eller 50/4G. En G endrer seg årlig, og du kan se hva det er her.

Du kan bytte modell maks en gang per 12 kalendermåneder.

Fastlønn

Media avdeling Fastlønn er eneste tilgjengelige modell for ansatte i media avdelingen, og er basert på grunnbeløpet i folketrygden (G). Hvor mange G dette gjelder er avhengig av den ansattes senioritet og rolle.

Teknologi avdeling Fastlønn er tilgjengelig for senior IT-konsulenter, og er satt til 8G.

Ansatte med fastlønn får lønn for inneværende måned. Det vil si at om du begynner å jobbe for Apparat med fastlønn i januar, vil du få første lønning 15. januar.

Provisjon

For ansatte på provisjonsmodellene består lønn av en garantilønn og provisjon.

Garantilønn: selv om du er på en provisjonsmodell er du sikret en viss sum hver måned uansett om du er i oppdrag eller ikke. Denne kan dog bli påvirket av visse hendelser, for eksempel ved egenmelding, ferie og legetimer. Provisjon: Provisjon er et resultat av din eksterne omsetning. Denne omsetningen skal du vite om og den skal være tydelig. Det faktiske beløpet vi fakturerer våre kunder er det din provisjon skal regnes ut fra. I tillegg kan provisjon komme internt fra Apparat ved spesielle anledninger, for eksempel for Apparatdager da alle på provisjonsmodell får 750 kr i timen.

Provisjonslønn blir betalt på etterskudd. Det vil si at om du begynner å arbeide for Apparat i januar på provisjonslønn, vil du få første utbetaling den 15. februar. Garantilønnen kobles til provisjonslønnen, og er etterskuddsvis på samme måte.

Det er to varianter av denne modellen, 50/4G og 40/6G.

50/4G

Garantilønn: 4G i året, altså 39 540 kr i måneden (se gjeldende grunnbeløp)
Provisjon: 50%

Eksempel på en månedslønn
Omsetning: 180 000 kr.
Din provisjon: 50% av 180 000 kr = 90 000 kr.
Garantilønn: 39 540 kr.
Du får: høyeste av provisjon eller garantilønn, i dette tilfellet 90 000 kr.

40/6G

Garantilønn: 6G i året, altså 59 310 kr i måneden (se gjeldende grunnbeløp)
Provisjon: 40%

Eksempel på en månedslønn
Omsetning: 180 000 kr.
Din provisjon: 40% av 180 000 kr = 72 000 kr.
Garantilønn: 59 310 kr.
Du får: høyeste av provisjon eller garantilønn, i dette tilfellet 72 000 kr.

Bytte mellom provisjon og fastlønn

Man kan bytte maks en gang per 12 måneder. Man kan ikke bytte midt inni en kalendermåned, men kan bytte når som helst i løpet av året ellers, så lenge det er minst 12 måneder siden sist.

Dersom man bytter mellom provisjon og fastlønnsmodeller må man huske på at der er en forskjell mellom de to modelltypene på når man får lønning, som kan bli litt rart i byttet.

Eksempel dersom man bytter fra provisjon til fastlønn Om du bytter fra provisjon til fastlønn fra og med mars måned, så vil man få siste provisjonslønning den 15. mars, men man vil også få første fastlønn 15. mars.

Eksempel dersom man bytter fra fastlønn til provisjon Om du bytter fra fastlønn til provisjon fra og med mars måned, så vil man få siste fastlønn den 15. februar, men man vil ikke få første provisjonslønning før 15. april.

Hvordan håndterer vi feriedager - eksempler

Eksempel: du tar ut ferie fire uker i juli, og får provisjon i juli for arbeidet ditt i juni. Har du ikke provisjon i juni så får du garantilønn i juli. I august får du fratrekk for garantilønn i > henhold til hvor mye ferie du tok ut i juli. Du får provisjon og garantilønn i august basert på de dagene du var i jobb i juli.

Eksempel: du tar ut ferie to uker i juli og to uker i august. Du får da et naturlig opphold i provisjonsopptjeningen i begge disse månedene. I begge månedene vil garantilønnen din bli redusert med det tilsvarende for hver feriedag du tok ut.

Protip: I juni får man vanligvis både feriepenger og provisjon. Prøv å ta vare på feriepengene.

Bonus

I tillegg til lønnen din så deler Apparat ut en årlig bonus. Den består av 15% av overskuddet for inneværende år, og blir delt ut likt blant alle ansatte. Har du nettopp begynt i selskapet vil du få 1/12 bonus for hver måned du har jobbet.

Eksempel på bonus: Selskapet går med 2 400 000 kr i overskudd. Vi deler ut 15% av overskuddet, som tilsvarer 360 000 kr. Det er 18 ansatte i selskapet som får 20 000 kr hver. Bonus inkluderer ikke arbeidsgiveravgift, og gir heller ikke rett til sykepenger, pensjon eller lignende.

Regnestykket blir da som følger:

 • 360 000 kr / 18 ansatte = 20 000 kr
 • Din utbetaling: 20 000 kr * 0.859 = 17 180 kr

De som er på oppsigelse har ingen rett til bonus.

Timeføring

Vi fører timer i Kronos. Vi har månedlig timerapportering i selskapet. Det er frist på innlevering siste dag i måneden, og denne må vi opprettholde.

Overtidsmat

Du står fritt til å kjøpe overtidsmat hvis du skal jobbe mer enn tre timer over vanlig arbeidstid. Lovverket tillater et måltid oppad til kr. 200 per dag.

Pensjon, forsikring og andre sosiale ordninger

Det anbefales at alle ansatte laster ned app'en til Gjensidige for full oversikt over pensjon og forsikringer, samt digitalt reisekort og innmelding av skade:

Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP)

Vi har innskuddspensjon hos Gjensidige, og selv om du er på provisjonsmodell så innbetales pensjon hver måned automatisk basert på a-meldingen din for full løpende opptjening og utbytte.

Maks uførepensjon med barnetillegg er inkludert.

Vår pensjon er fra første krone, og er som følger:

 • 6% fra 0G til 12G

Les mer om pensjon her.

Forsikringer

Vi har mange forsikringer. Faktisk har vi alle forsikringene vi kunne få tak i, og vi er totalkunde hos Gjensidige. Det oppfordres til at hver enkelt setter seg inn i forsikringene. Kontrakter og detaljer kan gis ved forespørsel.

Øvrig informasjon og betingelser finner du her.

Yrkesskadeforsikring

Skulle du være uheldig i tjeneste er du dekket gjennom vår yrkesskadeforsikring. Dette er en ulykkesforsikring som er pålagt gjennom norsk lov, og er gjeldende mens den ansatte utfører arbeid for Apparat.

Les mer yrkesskadeforsikring her.

Fritidsulykkeforsikring (Annen ulykke og Annen sykdom)

Annen ulykke og Annen sykdom dekker de ansattes behov utover lovens krav om yrkesskadeforsikring. Disse forsikringene inkludere ulykkesskade og sykdom som ikke er påført i arbeid.

Forsikringssummer:

 • Mènerstatning = 4,5G
 • Tap i Fremtidig erverv = 22-30G
 • Dødsfallerstatning = 15G
 • Annen Sykdom = 22-30G
 • Barnetillegg

Les mer om fritidsulykkeforsikring her.

Behandlingsforsikring

Denne forsikringen gir oss raskere tilgang til spesialister innenfor det private helsevesenet, enten det er fysioterapeut, psykolog, legespesialist eller operasjon, og vil bidra til at de ansatte får raskere hjelp.

Vi har også fri tilgang til online lege gjennom mobilappen EYR, online mental helsehjelp, samt 24 årlige fysikalske behandlinger.

Forsikringen dekker blant annet (med forbehold om at man må sjekke forsikringsbeviset for fullstendig og riktig ordlyd):

 • Utgifter til operasjoner ved privat sykehus
 • Utgifter til legespesialist etter henvisning fra lege
 • Fysikalsk behandling på inntil 24 behandlinger per kalenderår
 • Psykologisk førstehjelp i tillegg til behandling hos psykolog (10 behandlinger per kalenderår)
 • Behandling av rus- og spillavhengighet
 • Behandlingsgaranti på 10 virkedager for undersøkelse/behandling

Alt dog ved forhåndsgodkjenning av forsikringsselskapet.

Les mer om behandlingsforsikring her.

Sykelønn

Sykelønnsforsikring sikrer dekning av den delen av lønnen som ikke dekkes av folketrygden ved sykemelding. Ved hel eller delvis arbeidsuførhet dekker sykelønnsforsikringen ansattes lønn utover 6G i inntil 364 dager. Lønn utover 6G fordrer at vilkår i forsikringen innfris.

Les mer om sykelønn her.

Engangsutbetalinger ved langvarig sykdom (SYK)

SYK er et produkt fra Gjensidige som sikrer de ansatte økonomisk trygghet i en periode med langvarig sykdom utover det første året (som dekkes gjennom Sykelønn). Det består av en serie med enkeltstående forsikringsdekninger som kommer til utbetaling etter avtalte tidspunkt. Dersom du blir varig ufør er du dekket oppad til 30G gjennom Annen sykdom. I tillegg kommer utbetaling fra SYK-dekning oppad til 10G fordelt på fire utbetalingstidspunkter.

Les mer om SYK her.

Reiseforsikring med familiedekning

Du har også reiseforsikring som er tilpasset deg og dine kjære. Reiseforsikringen gjelder hele året for den ansatte med familie på alle små og store ferie- og fritidsreiser på opptil 10 uker, både i inn- og utland.

Reiseforsikringen dekker:

 • Avbestilling
 • Reiseulykke
 • Forsinkelse
 • Reisesyke
 • Reisegods
 • Ansvar og rettshjelp
 • Videosamtaler med Eyr Online Lege

Les mer om reiseforsikring her.

Gruppeliv (dødsfallsforsikring)

Du har en livsforsikring på 20G som tilfaller dine nærmeste som et engangsbeløp dersom du skulle falle fra mens du jobber i Apparat.

Les mer om dødsfallsforsikring her.

Ansatt Pluss

Som ansatt i Apparat for du en del fordeler som privatkunde hos Gjenside, som inkl. gode betingelser på privat forsikring, sparing og pensjon, samt personlig rådgivning og oppfølging.

Les mer ansattfordeler her.

Forsikring av drift og verdier

I tillegg til forsikringer for de ansatte har Apparat egen ansvarsforsikring, driftstapforsikring og eiendelsforsikring.

Databriller

Det er anledning for å få dekket kostnad for databriller. Vilkårene er at øyelege eller optiker bekrefter ditt behov for en slik brille. Informasjon og vilkår finnes på Arbeidstilsynets hjemmesider.

Personalhåndbok

Interessert i å lese hele personalhåndboken vår? Kjør på. Vi er stolt over ordningene våre og deler de gjerne med alle.